Zgroza w Dun­wich i inne prze­ra­ża­jące opo­wie­ści H.P. Lovecraft

ISBN:

Published:

Paperback

792 pages


Description

Zgroza w Dun­wich i inne prze­ra­ża­jące opo­wie­ści  by  H.P. Lovecraft

Zgroza w Dun­wich i inne prze­ra­ża­jące opo­wie­ści by H.P. Lovecraft
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, ZIP | 792 pages | ISBN: | 4.23 Mb

Jeśli istniała rzecz, której Lovecraft nie pomieściłby w swojej otchłannej wyobraźni, był nią zapewne pośmiertny los jego własnej twórczości. Niewielu pisarzy równie sumiennie zapracowało sobie na obojętność świata–choć niewielu też zdołało zaskarbićMoreJeśli ist­niała rzecz, któ­rej Love­craft nie pomie­ściłby w swo­jej otchłan­nej wyobraźni, był nią zapewne pośmiertny los jego wła­snej twór­czo­ści.

Nie­wielu pisa­rzy rów­nie sumien­nie zapra­co­wało sobie na obo­jęt­ność świata – choć nie­wielu też zdo­łało zaskar­bić sobie bez­in­te­re­sowną przy­jaźń kole­gów po pió­rze, któ­rzy potem uchro­nili ich doro­bek przed zapo­mnie­niem.

Przez całe nie­dłu­gie życie Love­craft upra­wiał lite­ra­turę ze stra­ceń­czą non­sza­lan­cją: publi­ko­wał w szma­tła­wych pisem­kach, tra­cił mnó­stwo czasu na popra­wia­nie cudzych utwo­rów, kilku świet­nych tek­stów nie pró­bo­wałogło­sić dru­kiem, bo uznał je za poro­nione. Nie licząc bro­szurki Widmo nad Inn­smo­uth, wyda­nej nie­chluj­nie w pię­ciu­set egzem­pla­rzach, swego nazwi­ska nigdy nie zoba­czył na okładce książki.Czy­ta­jąc bio­gra­fię Love­cra­fta, trudno oprzeć się wra­że­niu, że zarówno jego pisar­stwo, jak i życie były roz­chy­bo­tane mię­dzy nadzieją i gory­czą, ambi­cją i klę­ską, pra­gnie­niem i stratą- widać w nim to samo pęk­nię­cie mię­dzy wznio­sło­ścią ide­ałów a sier­mięż­nym okru­cień­stwem rze­czy­wi­sto­ści,które szczer­batą kre­chą prze­cina życie jego bohaterów.Spis tre­ści:-Dagon (Dagon, 1917)-Usta­le­nia w spra­wie zmar­łego Arthura Jer­myna i jego rodu (Facts Con­cer­ning the Late Arthur Jer­myn and His Family, 1920)-Wyrzu­tek (The Out­si­der, 1921)-Muzyka Eri­cha Zanna (The Music of Erich Zann, 1921)-Szczury w murach (The Rats in the Walls, 1923)-Święto (The Festi­val, 1923)-Zew Cthulhu (The Call of Cthulhu, 1926)-Przy­pa­dek Char­lesa Dextera Warda (The Case of Char­les Dexter Ward, 1927)-Kolor z innego wszech­świata (The Colour Out of Space, 1927)-Zgroza w Dun­wich (The Dun­wich Hor­ror, 1928)-Szep­czący w ciem­no­ści (The Whi­spe­rer in Dark­ness, 1930)-W górach sza­leń­stwa (At the Moun­ta­ins of Mad­ness, 1931)-Widmo nad Inn­smo­uth (The Sha­dow Over Inn­smo­uth, 1931)-Cień spoza czasu (The Sha­dow Out of Time, 1935)-Nawie­dzi­ciel mroku (The Haun­ter of the Dark, 1935)-Posło­wie: W przed­dzień potwor­nego zmartwychwstaniaEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "Zgroza w Dun­wich i inne prze­ra­ża­jące opo­wie­ści":


innopolice.pl

©2010-2015 | DMCA | Contact us